Menu
Polecamy
2020-06-17

Zebranie Przedstawicieli

Z A R Z Ą D

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOWALU

ZAWIADAMIA:

     w dniu 25 czerwca 2020r. o godz. 1100

w restauracji „Podgrodzie”  

w  Przydatkach Gołaszewskich odbędzie się

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 4. Stwierdzenie zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
 7. Podjęcie uchwał sprawie wyboru Komisji: Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Kowalu wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2019.
 10.  Informacja dotycząca realizacji wniosków i uchwał z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich.
 11.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 12.  Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2020 rok.
 14.  Informacja dotycząca zbycia części gruntu przy Oddziale Szpetal Górny.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej.
 16.  Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2019 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2019 rok,
 • zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok,
 • zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2020 rok,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 • wyrażenia zgody na zbycie części gruntu,
 • uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu.”
 1.  Przeprowadzenie wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.

Zarząd Banku informuje, że materiały związane z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli będą udostępnione na żądanie                                w Centrali Banku Spółdzielczego w Kowalu przy ul. Piłsudskiego 42 w godz. 800 – 1500.