Menu
Polecamy
2021-06-08

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

ZARZĄD  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOWALU

ZAWIADAMIA:

     w dniu 21 czerwca 2021r. o godz. 1100

             w restauracji „Podgrodzie”  

w  Przydatkach Gołaszewskich odbędzie się

 

ZEBRANIE PRZRDSTAWICIELI

 

 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
 5. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
 6. Wybór Komisji: Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał sprawie wyboru Komisji: Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Kowalu wraz z opinią biegłego rewidenta zarok 2020.
 10.  Informacja z realizacji wniosków i uchwał z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli oraz  rozpatrzenie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 11.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
 12.  Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2021 rok.
 13.  Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14.  Omówienie i uchwalenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kowalu.”
 15.  Omówienie wniosków polustracyjnych.
 16.  Informacja Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej i Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Kowalu warunków formalnych.
 17.  Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2020 rok,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2020 rok,
 3. podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
 4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu,
 5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok,
 6. oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej Członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020,
 7. oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej za lata 2019-2020,
 8. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku na lata 2021-2022,
 9. zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2021 rok,
 10. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 1.  Uchwalenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
 2.  Omówienie i uchwalenie „Regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Kowalu”.
 3.  Omówienie i uchwalenie wynagrodzeń dla Przedstawicieli na Zabrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
 4.  Wolne wnioski.
 5.  Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku informuje, że materiały związane z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli będą udostępnione na żądanie w Centrali Banku Spółdzielczego w Kowalu przy ul. Piłsudskiego 42 w godz. 800 – 1500.