Menu
Polecamy

Dobry Start

Dla kogo?

Świadczenie Dobry Start przysługuje tylko raz w roku na dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia przez nie 24 roku życia.
 
Ważne!
Świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
Świadczenie Dobry Start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia Dobry Start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
 
 
Jak wypełnić wniosek w bankowości elektronicznej SGB24?
 
Do wypełnienia wniosku niezbędne są dane  dziecka ( m.in. imię, nazwisko, PESEL) oraz adres szkoły, do której  dziecko będzie uczęszczało. 
 
Zaloguj się do SGB24.
Wybierz  zakładkę e-wnioski i Dobry Start.
Wypełnij  niezbędnymi danymi. 
Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
Zatwierdź i zakończ wniosek.
Pobierz i zapisz potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Dobry Start. 
Po przekazaniu przez Bank wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).Wiadomość zostanie wysłana z adresu noreply@zus.pl.
Od momentu, kiedy otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Dobry Start, wszelkie pytania i obsługę wniosku Dobry Start przejmuje ZUS.
 
Gdzie otrzymasz pomoc
w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
we wszystkich placówkach ZUS (https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe) oraz podczas e-wizyty w ZUS (https://www.zus.pl/e-wizyta)
w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne lokalnie w tych instytucjach).
 
 
 
Reklamacje
 
Reklamacje można zgłosić: 
w Banku – jeżeli dotyczą dostępu braku możliwości złożenia i przesłania wniosku w systemie SGB24. 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych– jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku
 
Pomoc ze strony ZUS otrzymasz:
o na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
o w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
o we wszystkich placówkach ZUS (https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe) oraz podczas e-wizyty w ZUS (https://www.zus.pl/e-wizyta)
o w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dostępne na stronie internetowej www.zus.pl).
 
 
 
Więcej informacji
 
Masz więcej pytań odnośnie programu Dobry Start?
Odpowiedzi możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.